In omnimus quidem, maxime tamen in iure aequitas spectanda est.

We wszystkim wprawdzie, najbardziej jednak w prawie, należy zwracać uwagę na słuszność.
CZYTAJ WIĘCEJ

KLIENCI INDYWIDUALNI

PRZEDSIĘBIORCY

Kancelaria prawna – radca prawny Marcin Hryniewicz


Kancelaria położona w Bielsku-Białej założona została przez radcę prawnego Marcina Hryniewicza w 2010 roku i prowadzi nieprzerwanie działalność na rzecz obsługi prawnej osób prywatnych, przedsiębiorców i spółek.

Kancelaria prowadzi działalność w oparciu o wartości zawodowe radcy prawnego takie jak rzetelność, poufność i dyskrecja, niezależność i uczciwość.

Usługi świadczone przez Kancelarię polegają między innymi na:
– analizowaniu podanych informacji, dokumentów i informowaniu klientów o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących prawach i obowiązkach,
– wskazywaniu najlepszego optymalnego rozwiązania problemu prawnego,
– sporządzaniu pism,umów,odwołań,pozwów,skarg,apelacji, skarg kasacyjnych,
– reprezentowaniu przed urzędami,sądami powszechnymi, sądami polubownymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym,
Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości UE.

Kancelaria została założona i jest prowadzona przez radcę prawnego Marcina Hryniewicza.

Radca prawny Marcin Hryniewicz ukończył studia prawnicze na wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2005 roku.

W roku 2009 radca prawny Marcin Hryniewicz ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach – nr wpisu na listę KtB-0526.

Radca prawny Marcin Hryniewicz posiada ponad 13 letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej.

W ramach doskonalenia zawodowego radca prawny Marcin Hryniewicz odbył między innymi specjalistyczne szkolenia radców prawnych o tematyce:

-Prawo unijne w polskich sądach,
-Skarga indywidualna do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w praktyce radcy prawnego,
-Praktyczne aspekty kasacji,
-Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych,
-Rozwój personalny w praktyce wykonywania zawodu radcy prawnego,
-Jak przygotować się do mediacji,
-Jak przygotować się do rozprawy arbitrażowej,
-Prawo pracy wybrane zagadnienia,
-Prawo karne i postępowanie karne,
-Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych,
-Upadłość konsumencka,
-Sukcesja w firmie rodzinnej i nierodzinnej. Aspekty prawne, podatkowe i finansowe,
-Odsetki w obrocie gospodarczym po ostatnich zmianach KC i ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
-Skutki podatkowe umów cywilnoprawnych,
-Ochrona dóbr osobistych – interpretacja pojęcia dobra osobiste dochodzenie roszczeń – orzecznictwo, praktyka

Proszę nie wahać się skontaktować nawet w przypadku błahych spraw czy krótkich pytań. Zapraszam do kontaktu!

Baza wiedzy


Odszkodowania OC

Kiedy i komu się należy odszkodowanie powypadkowe z tzw. OC komunikacyjnego? Odszkodowanie powypadkowe z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, potocznie zwanym odszkodowaniem powypadkowym z OC, odszkodowaniem z OC sprawcy wypadku, odszkodowaniem komunikacyjnym, odszkodowaniem za wypadek samochodowy, czy po prostu odszkodowaniem OC. Z tytułu posiadanego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) zakład ubezpieczeń wypłaca świadczenia, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem ponosi odpowiedzialność za zdarzenie spowodowane ruchem pojazdu mechanicznego (samochód osobowy, motocykl, autobus, ciężarówka, przyczepa). Zdarzenia i okoliczności objęte odszkodowaniem z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych są różne. Do najczęstszych zdarzeń powodujących powstanie obowiązku odszkodowawczego należy: – zderzenie się pojazdów samochodowych w ruchu (52% wszystkich wypadków drogowych w 2016 roku – dane statystyczne udostępnione przez policję), – najechania pojazdu na pieszego, czyli potrącenia (24,5% wszystkich wypadków drogowych w 2016 roku dane statystyczne udostępnione przez policję). – wypadki z udziałem rowerzystów są również częstymi zdarzeniami drogowymi (4737 wypadków w 2016r dane statystyczne udostępnione przez policję). Ofiarami wypadków czyli poszkodowanymi są często nie tylko kierujący pojazdami piesi i rowerzyści, ale także pasażerowie. Istotne jest to aby pamiętać, że odszkodowanie powypadkowe z OC może przysługiwać także członkowi najbliższej rodziny, znajomemu, który podróżuje ze sprawcą zdarzenia. O ile w przypadku zderzeń pojazdów będących w ruchu mamy do czynienia z odpowiedzialnością opartą o tzw. zasadę winy, to w przypadku poszkodowanych będących rowerzystami i pieszymi, odpowiedzialność sprawców wypadków opiera się na tzw. zasadzie ryzyka, która oznacza przyjęcie odpowiedzialności za skutki wypadku niezależnie od winy kierującego. Jakie rodzaje szkód są naprawiane w ramach odpowiedzialności OC sprawcy? Szkoda to najprościej mówiąc różnica pomiędzy tym, czym dysponował poszkodowany przed wypadkiem, a tym czym dysponuje poszkodowany po wypadku. Odszkodowanie to wyrównanie, przywrócenie stanu sprzed zdarzenia (wypadku), które wyrządziło szkodę. Wyróżniamy tzw. szkody dotyczące mienia (rzeczy) i szkody dotyczące osoby poszkodowanego tzw. szkody osobowe. W przypadku uszkodzenia samego pojazdu (szkody na mieniu) odszkodowaniem będzie kwota: -ekonomicznie uzasadnionych kosztów naprawy pojazdu, -kosztów holowania, -kosztów parkowania przechowania pojazdu, -kosztów najmu pojazdu... czytaj dalej

Zmiany przepisów w zakresie windykacji należności wchodzące w życie od 1 stycznia 2016r.

Od 1 stycznia 2016r. wejdą w życie, między innymi, zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Nowelizacja ustawy ma na celu uzupełnienie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych oraz ujednolicenia systemu naliczania odsetek w całym obrocie cywilnoprawnym. Od 2016 roku odsetki za opóźnienie mają być wyższe niż dotychczas i będą stanowić kwotę równą sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych. Wysokość tych odsetek będzie określona w obwieszczeniu Ministra właściwego do spraw gospodarki. Nowe przepisy precyzują także pojęcie rekompensaty za koszty odzyskania wierzytelności równowartość 40 Euro (art. 10 ustawy). Rekompensata będzie przysługiwać ryczałtowo od jednej transakcji handlowej niezależnie od liczby wystawionych na podstawie tej transakcji faktur. Wierzyciele mają prawo dochodzenia także poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę. W art. 11 ustawy przewidziano także możliwość wprowadzania w umowach harmonogramów płatności w ratach, pod warunkiem, że ustalenie takie nie będzie rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela. Wówczas zarówno roszczenie o odsetki jak i koszty rekompensaty przysługiwać będą w stosunku do każdej niezapłaconej przez dłużnika części należności. Zgodnie z nowymi zmianami, w ustawie dłużnik i wierzyciel nie mogą uzgadniać terminu doręczenia faktury lub rachunku, co w założeniu ustawodawcy ma powstrzymać odraczanie momentu początkowego naliczania odsetek. Od 1 stycznia 2016r. będzie także obowiązywać norma według której, nieważne będą te postanowienia umowne, które ograniczają uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika wynikające z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Według założeń autorów projektu zmian przepisów, wprowadzane od 1 stycznia 2015r. regulacje mają zwiększyć zainteresowanie przedsiębiorców, kancelarii prawnych i firm windykacyjnych dochodzeniem odsetek za opóźnienie w płatnościach, w oparciu o ustawę o terminach zapłaty w transakcjach... czytaj dalej

Postanowienie Sądu Najwyższego Izba Cywilna z dnia 24 września 2015r. sygn. akt V CSK 689/14

Windykacja czyli dochodzenie należności powinno obejmować również działania, które mają dyscyplinować przedsiębiorców – dłużników – do należytego wykonywania swoich obowiązków. Takie działania mogą być prowadzone przy wykorzystaniu przepisów ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Ustawa ta przewiduje w artykule 373 możliwość pozbawienia na okres od 3 do 10 lat prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek albo pełnienia funkcji menadżerskich osoby, która ze swej winy: 1) nie złożyła w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości wniosku o ogłoszenie upadłości albo 2) po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wskazała majątku, ksiąg handlowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, do których wydania lub wskazania była zobowiązana albo 3) po ogłoszeniu upadłości ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości, albo 4) jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonała innych obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, albo też w inny sposób utrudniała postępowanie. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu orzeczenia z dnia 24 września 2015r. sygn. akt V CSK 689/14 (opublikowany w Bazie Orzeczeń strony internetowej Sądu) podkreślił, że orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz tzw. działalności menadżerskiej, którego podstawę stanowi przepis art. 373 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, wymaga spełniania przesłanek w tym przepisie określonych. W pierwszej kolejności chodzi o stwierdzenie, że osoba wobec której sąd ma orzec zakaz zaniechała we właściwym czasie zgłoszenia wniosku o upadłość, dalej należy wskazać, że osoba ta ze swojej winy naruszyła obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość oraz że zaniechanie zainicjowania postępowania upadłościowego wywołało określone skutki przede wszystkim w postaci obniżenia wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego i rozmiaru pokrzywdzenia wierzycieli. Sąd Najwyższy podkreślił, że orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz tzw. działalności menadżerskiej w oparciu o przepis art. 373 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, powinno mieć charakter zindywidualizowany tj. orzeczenie Sądu winno określać nie tylko czas na który zakaz obowiązuje, ale także powinno wskazywać zakres przedmiotowy tego zakazu np. czy zakaz... czytaj dalej

Ile można uzyskać pieniędzy tytułem odszkodowania czy zadośćuczynienia za zmarnowany urlop (nienależyte wykonanie usługi turystycznej) ?

Co do zasady wysokość szkody wyraża się różnicą między wysokością zapłaconej ceny za wycieczkę, będącej ekwiwalentem niewadliwego przedmiotu umowy, a wartością imprezy turystycznej wadliwej. Odszkodowanie obejmuje również inne dodatkowe koszty, jakie turyści ponieśliby w związku z nienależytym wykonaniem umowy. Zadośćuczynienie natomiast jest sposobem naprawienia szkody niematerialnej i przy ustaleniu jego wysokości uwzględnia się takie czynniki jak rozmiar dyskomfortu powoda, stres, negatywne odczucia i straty moralne związane z poczuciem zmarnowanego urlopu. Przy ocenie wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia pomocne znaczenie ma tzw. Tabela (Karta) Frankfurcka (Die Frankfurter Tabelle). Dokument ten jest częścią orzeczenia 24 Izby Cywilnej Sądu we Frankfurcie nad Menem, który stanowił podstawę do ujednolicenia orzeczeń w zakresie odszkodowań za niewłaściwe wykonanie usług turystycznych. W Polsce stał się źródłem wiedzy fachowej, zwyczajowo uważaną za wiążącą w obrocie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostrzegając jego znaczenie zamieścił go w tzw. „Vademecum Konsumenta” już w 2003r. Stanowi on także podstawę rozstrzygania sporów pomiędzy większością biur podróży oraz konsumentami w ramach postępowania reklamacyjnego. Również w orzecznictwie sądowym dostrzega się potrzebę korzystania z tego dokumentu w uzasadnieniu orzeczeń. Tabela frankfurcka zawiera wymienienie wad usługi oraz procentową istotność obniżenia ceny usługi z tytułu jej wystąpienia. Przykładowo w razie wystąpienia hałasu w nocy przyjmuje się możliwość obniżenia ceny usługi turystycznej na poziomie 10% do 40 %, w razie zanieczyszczonej plaży od 10% do 20% ceny, w razie wystąpienia robactwa w miejscu zakwaterowania od 10% do 50% ceny, w razie wystąpienia zepsutych, nie nadających się do jedzenia posiłków 20% do 30% ceny, w razie złego sprzątania miejsca zakwaterowania od 10% do 20% ceny, w razie różnicy w zakwaterowaniu polegającej na zwiększonej odległości od plaży od 5% do 15%... czytaj dalej

Jakie zadośćuczynienie przysługuje w razie naruszenia dobra osobistego w postaci prawa do wypoczynku i spokoju (za tzw. nadmierny hałas)?

Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od wszystkich okoliczności faktycznych danej sprawy. Przede wszystkim konieczna jest ocena rodzaju naruszonego dobra osobistego, charakteru, stopnia nasilenia i czasu trwania nieprzyjemnych przeżyć spowodowanych bezprawnym naruszeniem dobra osobistego a także uwzględnienie stopnia winy osoby, która do naruszenia dóbr osobistych się dopuściła. Podkreślić jednak trzeba, że Sądy orzekające o wysokości zadośćuczynienia mają szerszy zakres kompetencji i swobody przy szacowaniu szkody niemajątkowej, co przejawia się między innymi tym, że  skutecznie można kwestionować w postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym wysokość przyznanego przez Sąd zadośćuczynienia tylko wtedy, gdyby Sąd określił wysokość zadośćuczynienia nie biorąc pod uwagę wszystkich okoliczności faktycznych sprawy, wszystkich wypracowanych w orzecznictwie kryteriów oceny lub błędnie ocenił znaczenie prawne tych kryteriów. Powoływanie się na wysokość zadośćuczynienia przyznanych przez Sądy w innych sprawach ma ograniczone znaczenie, z tego względu, że każda sprawa ma swój indywidualny charakter. Przykładowo można jednak wskazać, że Sąd Apelacyjny w Krakowie Wydział I Cywilny Wyrokiem z dnia 25 lutego 2015r. sygn. akt I Aca 1719/14 (dostępny w bazie orzeczeń na stronie orzeczenia.ms.gov.pl) zasądził na rzecz powodów kwoty po 40.000 zł tytułem naruszenia ich dóbr osobistych, wywołanych nadmiernym hałasem używanego sprzętu (sprężarek) z położonego poniżej lokalu zajętego pod delikatesy. Z kolei wyrokiem z dnia 18 czerwca 2014r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze I Aca 213/14 (dostępny w bazie orzeczeń na stronie orzeczenia.ms.gov.pl) zasądził kwotę 2500 zł tytułem naruszenia dobra osobistego w postaci prawa do wypoczynku i spokoju naruszonego nadmiernym hałasem dobiegającym z położonego poniżej lokalu – dyskoteki. Wyrokiem z dnia 6 grudnia 2013r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze I Aca 905/13 zasądził na rzecz powódki kwotę 30.000 zł tytułem zadośćuczynienia za hałasy i drgania dobiegające z drogi krajowej sąsiadującej z działką powódki, a naruszające jej dobra osobiste w postaci zdrowia, prawa do wypoczynku i niezakłóconej możliwości korzystania ze swojej nieruchomości. Wyrokiem z dnia 11 marca 2015r. Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie I Aca 1291/14 (dostępny w bazie orzeczeń na stronie... czytaj dalej

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2015r. sygnatura akt V CSK 493/14

W orzeczeniu tym Sąd Najwyższy odwołał się do utrwalonego poglądu, prezentowanego w licznych orzeczeniach i literaturze, że celem zadośćuczynienia przyznanego na podstawie art. 446 § 4 kodeksu cywilnego jest kompensacja krzywdy, a więc złagodzenie cierpienia wywołanego śmiercią osoby bliskiej, związanej z zerwaniem więzi rodzinnych. Na rozmiar krzywdy wpływają takie okoliczności jak wstrząs psychiczny, cierpienia, poczucie osamotnienia, rodzaj i intensywność więzi łączącej pokrzywdzonego i zmarłego, rola jaką pełniła zmarła osoba w rodzinie, zdolność i stopień akceptacji odnalezienia się w nowej sytuacji życiowej (stopień negatywnego wpływu śmierci najbliższego na dalsze życie uprawnionego) czy wiek pokrzywdzonego. Sąd Najwyższy uznał, że istotnymi okolicznościami uzasadniającymi właściwą ocenę wysokości należnego zadośćuczynienia, jest właściwe uwzględnienie roli ojca w rodzinie oraz więzi jaką łączy ojca z dziećmi. Sąd Najwyższy uznał, że więzi łączące małoletnie dzieci z rodzicami są ściślejsze, dlatego też uznał, że zadośćuczynienie wypłacone małoletnim kilkuletnim dzieciom musi być większe niż zadośćuczynienie wypłacone małżonce zmarłego. Sąd Najwyższy uznał, że małoletnie powódki, powinny otrzymać łącznie kwotę po 70.000 zł, a małżonka zmarłego kwotę 60.000 zł tytułem zadośćuczynienia na podstawie art. 446 § 4 kodeksu... czytaj dalej
Kancelaria Radcy Prawnego
Marcin Hryniewicz
ul. Grunwaldzka 29
43-300 Bielsko-Biała
woj. śląskie
Email: biuro@bielsko-kancelaria.pl
Telefon: +48 669 001 121

call Neat Skype Status (Custom Images and AJAX)

W celu umówienia terminu spotkania uprasza się o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Możliwe jest uzgodnienie dogodnego dla Państwa terminu spotkania w następujących godzinach od poniedziałku do piątku od 6.00 do 22.00 w soboty od 7.30 do 18.00.

Masz pytanie?